هاست ,شروع میکنم

شروع من یک شروع دوباره نیست،

من بار دوم نیست که باز می گردم  و مسیر را از ابتدا شروع میکنم ،

شروع من یک شروع چند باره است ،

من بارهاست که می روم و باز میگردم،

بار هاست که از پروردگارم فرصت میخواهم و اذن میطلبم و شرمنده میشوم،

من بار هاست که خدایم را تواب می یابم 

و من بار هاست که شروع میکنم...

البته با تمام وجود از خدایم می خواهم که این یک شروع نا فرجام نباشد...

دعایم کنید.

منبع اصلی مطلب : مأمن
برچسب ها : هاست ,شروع میکنم
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : شروع چند باره